ANIOSAFE HARTA:

Meie kohustume tootma ökoloogiliselt disainitud tooteid


Selle logoga tooted vastavad ökoloogilise disaini nõuetele. Juba mitmeid aastaid on Laboratoires ANIOS oma äritegevuse juhtimisel lähtunud vabatahtlikult võetud kohustusest, mille sisuks on kolme peamise väärtuse tähtsustamine, nimelt KVALITEET, TURVALISUS JA KESKKOND (SES). Andmaks täpsemat pilti meie kokkuleppest, oleme sõnastanud endale võetud kohustused vastavas dokumendis - ANIOSAFE´i hartas, mis lisaks seadusest tulenevatele nõuetele väärtustab mikroobidevastase võitluse kõrval ka inimesi ja keskkonda. Oleme sellega kõikides ANIOSE toodete elutsükli faasides võtnud kohustuse kaitsta keskkonda e luua ökoloogiliselt disainitud tooteid. Ühtlasi hõlmab harta meetmeid, mille kaudu kontrollida toodete mõju inimestele.

TOORAINE JA KOOSTIS KESKKONNASÕBRALIK KOOSTIS


Elimineerida CMR*-ained.
Asendada, kus võimalik allergiseerivad koostisosad ja VOC**.
Kasutada õlikeemilise päritoluga taimseid aineid (uue põlvkonna
pindaktiivseid ained).
Otsida uue põlvkonna toimeaineid ja säilitusaineid.
* CMR - kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksiliste omadustega ained
** VOC - Volatile Organic Compounds - Lenduvad orgaanilised ühendid

TOOTMINE ÖKOLOOGILISELT JUHITUD TOOTMINE ja 3 SERTIFIKAATI (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).


Ühendada kõik tootmisüksused veetöötlus- ja puhastussesadmetega.
Optimeerida loputusvee kasutamist.
Töödelda heitvett säilitades seadusega lubatust madalamat saastetaset.
Tagada ladustamine sekundaarse ladestamise rajatistes toodete lekke või heite korral.

TRANSPORT


Eelistada transpordikulude vähendamiseks kontsentreeritud tooteid.
Kasutada transpordiettevõtteid, kellele on väljastatud EURO4 sertifikaat ja kes valmistuvad EURO
5 sertifikaadi
saamiseks (alates 2010).
Kasutada madala CO2 emissiooniga sõidukeid.

TOODETE KASUTAMINE


Pakkuda kõikide toodete ja nendes sisalduvatele komponentide kohta teadusuuringutel põhinevat
informatsiooni.
Soovitada ja õpetada tarbijatele optimaalset toodete kasutamist.
Pakkuda müügimeeskondadele nii tootetreeningut kui tehnilist ja teaduslikku tugiteavet.

PAKENDAMINE


Eelistada taaskasutatavat pakendit.
Luua ühest materjalist pakendeid ringluse lihtsustamiseks.
Uurida ja töötada välja biolagunevate pakendite uusi lahendusi.